Cookies a nový Zákon o elektronických komunikáciách

Mgr. Patrik Budke

24. januára 2022
Predpokladaný čas čítania 4 minúty

Mgr. Patrik Budke

24. januára 2022
Cookies sú malé súbory písmen a čísiel, ktoré sú ukladané do vášho internetového prehliadača, na pevný disk vášho počítača alebo na mobilné zariadenie. Súbory cookies obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky navštevujete lokalitu, aký je nastavený jazyk webstránky, ako dlho sa nachádzate na stránke a podobne. Ich využitie často spočíva najmä v identifikácii užívateľa a jeho následnom odlíšení od ostatných, čo sa využíva najmä napríklad na účely prispôsobovania obsahu webstránky tak, aby zobrazovaný obsah bol čo najpersonalizovanejší. Existuje viacero druhov cookies, napríklad nevyhnutné cookies, kontextové cookies, interakčné cookies alebo analytické cookies.

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Parlament schválil nový Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudne účinnosť 1.2.2022. Tento zákon transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií  do právneho poriadku Slovenskej republiky. Hlavným cieľom vyššie uvedenej Smernice je najmä ochrana záujmov koncových užívateľov, podpora hospodárskej súťaže a v neposlednom rade rozvoj vnútorného trhu.

Práve ochrana záujmov koncového užívateľa ako jeden z hlavných motívov nového zákona sa prejavuje pri úprave pravidiel na ochranu osobných údajov pri používaní súborov cookies. Vo vzťahu k súborom cookies to v praxi znamená, že od 1.2.2022 bude možné bez vyjadrenia súhlasu spracúvať iba nevyhnutné cookies prevádzkovateľom internetovej stránky, na ostatné súbory cookies (napr. marketingové a analytické cookies) bude potrebné získanie preukázateľného súhlasu návštevníka webstránky.

Čo to v praxi znamená?

Počas účinnosti starého zákona o elektronických komunikáciách platilo (a do 1.2.2022 stále platí), že
„Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

Z vyššie uvedeného citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že síce aj aktuálne je vyžadovaný súhlas návštevníka webstránky, avšak za dostačujúci súhlas sa považuje aj príslušné nastavenie webového prehliadača. V praxi to znamená, že pre prevádzkovateľa webstránky je dostatočné oznámenie o spracúvaní cookies a následné označenie možnosti „Prijímam“ alebo „Rozumiem“ na tzv. cookies lište, ktorá sa tradične zobrazila alebo „vyskočila“ v dolnej časti internetovej stránky.

Podľa novej právnej úpravy platí, že „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

Ako vidíme, zákonodarca vypustil časť, ktorá určuje, že „za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“ To znamená, že prevádzkovatelia webstránok budú od 1.2.2022 povinní získavať preukázateľný súhlas so spracúvaním cookies.

Ako sa vysporiadať s touto zmenou?

V prvom rade je potrebné podotknúť, že súhlas nebude nevyhnuté vyžadovať v prípade takzvaných nevyhnutných cookies, ktoré sú potrebné na zabezpečenie správneho technického fungovania webstránky. V tomto prípade bude naďalej považované za dostatočné splnenie si informačnej povinnosti prevádzkovateľa webstránky.

Za účelom zabezpečenia súladu s novou legislatívou bude pre prevádzkovateľov webstránok nevyhnutná správna identifikácia používaných cookies, a následné správne implementovanie vhodného technického nástroja, ktorý preukázateľným spôsobom dá možnosť návštevníkovi webstránky udeliť súhlas s použitím cookies. Ako vhodný spôsob získavania súhlasu návštevníka s použitím napr. marketingových cookies sa javí použitie napr. veľkého „vyskakovacieho“ banneru, ktorého účelom je získanie súhlasu.

Zároveň je potrebné brať ohľad na to, že bez ohľadu na to, aký spôsob získavania súhlasu prevádzkovateľ webstránky zvolí, je naďalej povinný splniť svoju zákonnú informačnú povinnosť.

Pre prevádzkovateľov webstránok nová legislatíva predstavuje relatívne zásadný zásah do ich zabehnutých systémov, avšak je potrebné mať na zreteli, že nesplnenie povinnosti získať súhlas návštevníka stránky s použitím súborov cookies môže byť sankcionované pokutou vo výške od 200 EUR až do výšky 10% z obratu.

Bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa prevádzkovatelia webstránok adaptujú na novú legislatívu, a aké technické riešenia zvolia na zabezpečenie súhlasu návštevníka s používaním súborov cookies.

Článok pre vás pripravil

Advokát

Mohlo by vás zaujímať

act MPH advocates sa mení na act legal Slovakia

act legal je jednou z najrýchlejšie rastúcich advokátskych kancelárií v Európe a neustále posilňuje svoje pôsobenie na medzinárodnom trhu. Spoločným zámerom je poskytovať excelentné právne

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava