Dočasná ochrana pre osoby utekajúce z Ukrajiny v dôsledku vojny – praktický sprievodca pre zamestnávanie cudzincov, ktorým bolo poskytnuté dočasné utočisko v Slovenskej republike a poskytovanie ubytovania pre ľudí na úteku

18. marca 2022
Predpokladaný čas čítania 8 minút
18. marca 2022
V súvislosti s konfliktom na Ukrajine prijala Rada Európskej únie rozhodnutie, ktoré zjednodušuje administratívne kroky pre prijatie občanov Ukrajiny v krajinách EÚ. Rozhodnutie sa týka predovšetkým pobytu, prístupu na trh práce, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania maloletých. SR reaguje na vzniknutú situáciu poskytovaním tzv. dočasného útočiska.
Zdroj: unsplash.com

Čo je to dočasná ochrana a čoho sa týka?

Dočasná ochrana je núdzový mechanizmus, ktorý možno použiť v prípadoch hromadného prílevu osôb, a ktorého zámerom je poskytnúť okamžitú a kolektívnu ochranu (t. j. bez potreby preskúmania individuálnych žiadostí) vysídleným osobám, ktoré sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Vykonávacie rozhodnutie o dočasnej ochrane prijala Rada EÚ dňa 04.03.2022 z dôvodu hromadného prílevu osôb utekajúcich z Ukrajiny v dôsledku vojny.

Čo je zámerom dočasnej ochrany?

Cieľom tohto rozhodnutia je zmierniť tlak na azylové systémy jednotlivých členských krajín a umožniť týmto osobám požívať harmonizované práva v celej Európskej únii. Ide o práva z oblasti pobytu, prístupu na trh práce a k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu maloletých.

Ako dlho je táto dočasná ochrana platná?

Dočasná ochrana je momentálne aktivovaná na obdobie jedného roka, pričom toto obdobie sa môže automaticky predlžovať o šesťmesačné obdobia (na základe návrhu Komisie), a to najviac o jeden rok. V prípade situácie, že bude možný bezpečný a trvalý návrat osôb späť na Ukrajinu, poskytovanie dočasnej ochrany môže byť ukončené.

Na koho sa vzťahuje rozhodnutie o dočasnej ochrane?

Rozhodnutie o dočasnej ochrane sa vzťahuje na štátnych príslušníkov Ukrajiny, ako aj na štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí požívajú medzinárodnú ochranu na Ukrajine, a na ich rodinných príslušníkov, ak sa zdržiavali na Ukrajine 24. februára 2022 alebo pred týmto dátumom. Toto rozhodnutie sa aplikuje aj na osoby, ktoré sa ocitli na území Európskej únie tesne pred 24. februárom 2022 (napr. pracovne alebo z dôvodu rekreácie). V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín pobývajúcich na Ukrajine 24. februára alebo pred týmto dátumom s povolením na trvalý pobyt, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť do svojich krajín, uplatňujú členské štáty buď dočasnú ochranu alebo primeranú ochranu podľa svojho vnútroštátneho práva. 

Právny status cudzinca s dočasným útočiskom

Právna úprava je v zákone č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, nariadení vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle.

Štátni príslušníci Ukrajiny majú možnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky 90 dní. V prípade, ak by chceli zotrvať na našom území dlhšie, je potrebné požiadať o niektorú z foriem pobytu, alebo požiadať o dočasné útočisko, prípadne o azyl.

Ako požiadať o dočasné útočisko? Krok za krokom.

Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína predložením vyhlásenia cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Toto vyhlásenie je potrebné uskutočniť pri vstupe na územie Slovenskej republiky v mieste hraničného prechodu alebo po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare – oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava. Vyhlásenie cudzinca je Prílohou č. 1 zákona o azyle. Policajný útvar je povinný žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska bezodkladne zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadateľ je tiež povinný vyplniť Dotazník, ktorý je Prílohou č. 3 zákona o azyle a absolvovať pohovor s povereným zamestnancom ministerstva.

Aký je postup pre poskytnutie dočasného útočiska v prípade detí?

V prípade maloletých osôb podáva vyhlásenie jeho zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník, pričom maloletý musí byť prítomný pri podávaní vyhlásenia.

Čo ak osoba nemá so sebou platný cestovný doklad?

Momentálne je umožnený vstup aj osobám bez platného cestovného dokladu, ale týmto osobám sa odporúča mať pri sebe iné doklady, ako napríklad rodný list, občiansky preukaz a iné.

Aké sú lehoty na rozhodnutie?

Lehota na rozhodnutie o žiadosti je 30 dní od podania žiadosti, pričom táto lehota môže byť predĺžená. V prípade, ak má občan Ukrajiny pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad, dočasné útočisko bude poskytnuté na počkanie podľa kapacity daného pracoviska. Ak nemá žiadne doklady, o jeho žiadosti bude rozhodnuté do 30 dní.

Žiadosť bola schválená, čo bude ďalej?

Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva a cudzincovi sa vydá len doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“; ministerstvo bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému policajnému útvaru a poskytne mu údaje potrebné na vydanie dokladu (§ 31 ods. 10 zákona o azyle). 

V akých prípadoch dočasné útočisko zaniká?

Poskytovanie dočasného útočiska zaniká uplynutím času, smrťou odídenca, ak odídenec požiadal o udelenie azylu, písomným vyhlásením odídenca o vzdaní sa poskytovania dočasného útočiska a v prípade ostatných skutočností uvedených v § 32 ods. 1 zákona o azyle.

Platia nejaké obmedzenia pri vstupe v súvislosti s Covidom?

Pre vstup na Slovensko nie je potrebný pre Ukrajinských občanov Covid test ani registrácia na webe eHranica. Povinnosť registrácie a povinnosť izolácie sa nevzťahuje na osoby prichádzajúce zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas ozbrojeného konfliktu.

Zamestnávanie cudzincov s dočasným útočiskom

Máme záujemcov o prácu – sú to občania Ukrajiny so statusom dočasného útočiska. Ako postupovať pri ich zamestnaní?

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko (zákon o azyle a v súvislosti s ustanovením § 23a ods. 1 písm. k) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). V prípade, ak cudzinec získa dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, získa aj legitímny právny titul, na základe ktorého sa môže zamestnať na území Slovenskej republiky. V prípade zamestnávania osôb teda v tomto prípade nemôže dôjsť k porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Zamestnávateľ má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť na predpísanom formulári –informačná karta – poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnanínajneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Povolávací rozkaz pre ukrajinských zamestnancov

Ako riešiť pracovnoprávny vzťah s ukrajinskými zamestnancami, ktorí obdržali povolávací rozkaz z Ukrajiny?

Pracovný pomer možno v tomto prípade skončiť podľa § 59 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce dohodou alebo výpoveďou.

V prípade, ak by sa štátny občan Ukrajiny rozhodol odísť, môže uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru (§ 60 ZP), pričom dôvody ukončenia pracovného pomeru nemusia byť výslovne uvedené a výpovedná doba v tomto prípade plynúť nebude, tzn. pracovný pomer skončí dohodnutým dňom.

Druhou možnosťou ukončenia pracovného pomeru je výpoveď zo strany zamestnanca, pričom pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, ktorej dĺžka je stanovená v závislosti od dĺžky pracovného pomeru. Dôvody výpovede zamestnanec uvádzať nemusí. Ak zamestnanec nezotrvá počas výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce.

Podľa stanoviska Národného inšpektorátu práce v prípade plnenia si brannej povinnosti voči domovskému štátu nemožno túto skutočnosť považovať za prekážku z dôvodu plnenia brannej povinnosti podľa § 137 ods. 4 písm. g) a § 139 Zákonníka práce, pretože toto ustanovenie sa vzťahuje na zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, ktorý sa vzťahuje výlučne na štátnych občanov Slovenskej republiky. Zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý vykonáva brannú povinnosť v inom štáte, poskytnúť pracovné voľno podľa § 141 ods. 3 písm. b), c) alebo d) Zákonníka práce.

V prípade, ak sa zamestnanec rozhodne dobrovoľne zapojiť do obrany svojho štátu, nepôjde o prekážku v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti podľa § 138a Zákonníka práce, z dôvodu, že toto ustanovenie sa vzťahuje na zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Ako sa zachovať v prípade, keď sa ukrajinský zamestnanec napriek povolávaciemu rozkazu rozhodne zostať v Slovenskej republike?

Ak sa ukrajinský občan rozhodne neuposlúchnuť povolávací rozkaz a zostať na Slovensku, podľa nášho názoru to nebude mať vplyv na pracovnoprávny vzťah v Slovenskej republike. Slovenská legislatíva neobsahuje žiadnu sankciu za neuposlúchnutie povolávacieho rozkazu iného štátu. Sankcie by mohli byť vyvodené na základe ukrajinského práva.

Príspevok na ubytovanie odídenca

Máme voľné ubytovacie kapacity. Máme nárok na príspevok od štátu, ak tieto priestory poskytneme ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, ktorí potrebujú dočasné ubytovanie?

Pre poskytnutie príspevku musíte splniť podmienky stanovené zákonom o sociálnych službách. Cudzinec, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko podľa zákona o azyle, sa považuje za prijímateľa sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Postavenie cudzinca je v tomto prípade rovnaké ako u iných prijímateľoch sociálnych služieb, ako napr. u štátnych občanov SR alebo občanov iných členských štátov Európskej únie. Pre poskytnutie sociálnej služby musí cudzinec spĺňať zákonom stanovené podmienky (napr. nepriaznivá situácia). Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytne ubytovanie odídencovi, ktorý nespĺňa podmienky stanovené zákonom o sociálnych službách, nejde o poskytovanie sociálnej služby, ale o zmluvu o poskytnutí ubytovania.

Akým spôsobom môžeme tento príspevok získať?

Vláda môže rozhodnúť na základe § 36a zákona o azyle o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie. Nárok na príspevok má osoba, ktorá v územnom obvode obce vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ak poskytne ubytovanie odídencovi a predloží obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi, pričom príspevok sa poskytuje za každý deň ubytovania odídenca. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevku za kalendárny mesiac do 30 dní od doručenia zoznamu prenajímateľov.

Aká je výška príspevku?

Vláda nariadením ustanoví výšku jednotlivých príspevkov a dobu ich poskytovania, náležitosti zmluvy a ďalšie podmienky poskytovania finančných prostriedkov obci a poskytovania príspevku prenajímateľovi. Predbežne sa uvažuje s príspevkom vo výške 7 eur za dospelého odídenca a 3,50 eur na dieťa denne.

Užitočné linky:

Článok pre vás pripravila

Mohlo by vás zaujímať

act MPH advocates sa mení na act legal Slovakia

act legal je jednou z najrýchlejšie rastúcich advokátskych kancelárií v Európe a neustále posilňuje svoje pôsobenie na medzinárodnom trhu. Spoločným zámerom je poskytovať excelentné právne

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava