JUDr. Adela Hegedüšová

JUDr. Adela Hegedüšová

Adela je strategickým právnym poradcom pre našich najvýznamnejších klientov. Patrí k uznávaným právnym expertom v oblasti zdravotníckeho a medicínskeho práva, ktoré si vyžadujú vysoko špecializované znalosti a odborný prístup. Medzi jej klientov patria kľúčoví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike nielen z verejného sektora, ale aj súkromné kliniky, zdravotnícke start-upy, či medzinárodní výrobcovia technológií pre zdravotnú starostlivosť.

Pre klientov je spoľahlivým partnerom pri dôležitých a zodpovedných rozhodnutiach. Vo svojej praxi sa špecializuje na due dilligence a komplexné analýzy v oblasti zdravotníctva, ktoré klientom pomáhajú identifikovať možné riziká a eliminovať ich negatívny dopad. Vďaka svojej unikátnej expertíze v oblasti informačných technológií jej pomoc využívajú klienti aj pri strategických rozhodnutiach týkajúcich sa zavádzania technologických zmien, nových postupov či služieb do zdravotníckej praxe. Adela sa podieľala na projektoch týkajúcich sa liekov a predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V rámci poradenstva sa zameriava na práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, súlad právnej dokumentácie zdravotníckych zariadení s náročnou reguláciou. Klientom pomáha pri získaní povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj pri celkovom nastavení a fungovaní v rámci dennej agendy. 

Adela je uznávanou právnou odborníčkou v oblasti regulatoriky, kde úzko spolupracuje aj s odbormi a predstaviteľmi verejnej správy. Podieľala sa na tvorbe legislatívy a úprave právnych predpisov, ktoré so sebou prináša nástup a uplatnenie nových progresívnych technológií. 

Právne poradenstvo poskytuje aj v oblasti pracovného práva, duševného práva, korporátnej agendy a zmluvného práva. Klientom poskytuje komplexnú právnu pomoc pri rokovaniach, príprave a vyjednávaní zmluvnej dokumentácie. Venuje sa taktiež právnym otázkam korporátnej správy, dodržiavania právnych predpisov. Špecializuje sa aj na poradenstvo zamestnávateľom v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pre zamestnávateľov pripravuje pracovnoprávnu dokumentáciu, interné predpisy, je silnou podporou aj pri kolektívnom vyjednávaní.  Angažuje sa v problematike práva nehnuteľností a stavebného práva, duševného vlastníctva so špecializáciou na ochranné známky a mediálne právo. 

Adela má za sebou úspešné zloženie správcovských skúšok v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Cenné skúsenosti nadobudla najmä pri poskytovaní právneho poradenstva v súvislosti s predajom a kúpou obchodných spoločností v konkurze a reštrukturalizácií, ako aj pri asistovaní firmám prechádzajúcim procesom likvidácie, konkurzu a reštrukturalizácie. Má za sebou niekoľko významných sporov týkajúcich sa pracovného práva, v ktorých úspešne obhájila záujmy zamestnávateľov. Zastrešovala niekoľko významných M&A transakcií. 

Jej silnou stránkou je precíznosť, výborná komunikácia a detailná príprava aj na nečakané situácie.

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2011
2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2004 – JUDr. Milan Malata, advokát
JUDr., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, Program: Právo, 2001
Právne služby poskytuje v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava