JUDr. Juraj Martaus, PhD.

JUDr. Juraj Martaus, PhD.

Jurajovou špecializáciou je sporová agenda a presadzovanie nárokov klientov v súdnych, arbitrážnych a administratívnych konaniach. Má za sebou desiatky súdnych sporov a konaní týkajúcich sa otázok zmluvnej aj mimozmluvnej zodpovednosti za škodu, nárokov z vád diela, nárokov vyplývajúcich z poskytovania finančných služieb a práv priemyselného vlastníctva, či širokého spektra otázok vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmluvných vzťahov.

Právne služby poskytuje klientom vo verejnej sfére, vrátane samosprávy, obchodným spoločnostiam a ďalším entitám z oblasti stavebníctva, technológií, a služieb. Neoddeliteľnou súčasťou jeho agendy je pomoc klientom, ktorí čelia obvyklým problémom pri presadzovaní ich práv a záujmov.

Expertné právne poradenstvo poskytuje klientom prevažne v oblasti obchodného, občianskeho  a správneho práva. Výborne sa orientuje v príprave a vo vyjednávaní zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa prevažne oblasti práva nehnuteľností (nadobudnutie, predaj, prenájom či výstavba nehnuteľnosti), a taktiež oblasti GDPR (správne nastavenie obsahu zmluvnej dokumentácie z pohľadu povinností týkajúcich sa ochrany a spracovania osobných údajov, revidovania právnych dokumentov).

Juraj patrí k skúseným a cieľavedomým právnikom. Ku klientom pristupuje s porozumením a rešpektom k ich ambíciám. Je aktívnym autorom viacerých vedeckých a odborných článkov, ktoré sa zaoberajú problémami ústavného práva.

Advokát, člen Slovenskej advokátskej komory
2018 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2016 – Kancelária prezidenta SR – štátny radca
2014 – Advokátska kancelária so sídlom v Liptovskom Mikuláši – advokátsky koncipient
2014 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav teórie práva Gustava Radbrucha – interný doktorand
PhD., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach, Program: Právo, 2018
JUDr., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach, Program: Právo, 2015
Mgr., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach, Program: Právo, 2014
Bc., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach, Program: Právo, 2013
Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava