JUDr. Milan Malata

JUDr. Milan Malata

Jeden zo zakladajúcich spoločníkov a partnerov spoločnosti act legal Slovakia. Milan je skúseným strategickým partnerom a medzinárodne uznávaným právnym zástupcom. Zúčastnil sa viacerých významných súdnych a správnych konaní, rozhodcovských konaní a cezhraničných sporov. Poskytuje právne služby najväčším finančným inštitúciám, bankám, lízingovým spoločnostiam, klientom z oblasti IT, telekomunikácií a zdravotníctva, spoločnostiam a skupinám na Slovensku aj v zahraničí. 

Milan má dlhoročné skúsenosti vo viacerých právnych oblastiach. Úspešne viedol zastupovania klientov v  mnoho miliónových konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Zastupoval klientov v konaniach vedených pred Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), v konaniach vedených pred Protimonopolným úradom SR a v súdnych konaniach smerujúcich proti rozhodnutiam Protimonopolného úradu SR. Zastrešoval cezhraničné a národné M&A transakcie, due diligence projekty a projekty zamerané na reštrukturalizáciu firemných procesov. 

Poskytuje expertné právne poradenstvo v otázkach súťažného práva, najmä rôznych foriem nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže (kartelové dohody, zneužitie dominantného postavenia, koncentrácie), obchodného práva, korporátnej agendy a práva nehnuteľností. Angažuje sa taktiež v oblasti inkasovania pohľadávok a súdneho vymáhania.

Pre klientov je predovšetkým sparring partnerom a vynikajúcim poradcom pri náročných rozhodnutiach a rokovaniach. Jeho silnou stránkou je schopnosť predvídať a prinášať inovatívne a alternatívne riešenia pre zložité problémy. 

Advokát, Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2004
2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2004 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, advokátska kancelária
2001 – Advokátska kancelária Grauzlová&Jóža
JUDr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2001
Mgr., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Program: Právo, 2000
Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku
Komunikuje v nemeckom a ruskom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava