Mgr. Patrik Budke

Mgr. Patrik Budke

Patrik poskytuje právne služby domácim a zahraničným spoločnostiam pôsobiacim v odvetví real estate a financií. Právnemu poradenstvu sa venuje najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, trestného práva a pracovného práva. Špecializuje sa na oblasť ochrany osobných údajov a korporátnu agendu vrátane M&A transakcií. Participoval na compliance projektoch a komplexných due diligence procesoch v oblasti bankovníctva, real estate a IT.

Patrik je skúseným kvalifikovaným advokátom. Cenné skúsenosti získal v minulosti aj v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde pôsobil na pozícii paralegal. Klientom pomáha pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami správnych predpisov a právnou regulatorikou, ako aj v oblasti ochrany osobných údajov. V rámci svojej agendy sa zaoberá aj riešením zamestnaneckej agendy, najmä tvorbou zmlúv so zamestnancami, ukončením pracovného pomeru alebo rokovaním s odbormi. 

Počas jeho právnickej praxe sa podieľal na implementácii GDPR pre viaceré významné spoločnosti, vrátane revízie zmlúv a tvorbu dokumentov potrebných na zabezpečenie súladu s GDPR. Patrik má bohaté skúsenosti s riešením obchodných sporov vyplývajúcich z dodávateľských vzťahov a plnením zmluvných povinností strán a prípravou obchodných zmlúv v oblasti veľkoobchodu. Našich klientov úspešne zastupuje v súdnych a správnych konaniach.  

Patrik je skúseným právnym zástupcom a čoskoro aj kvalifikovaným advokátom. Pôsobil na pozícii paralegal v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde získal cenné skúsenosti. 

Kvalifikácia Advokát Slovenská advokátska komora, od roku 2023
Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora od roku 2018
2018 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2016 – Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka
Mgr., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2018
Leibnitz Universität Hannover, Fakulta práva, Program: IP a IT právo, 2015/2016
Bc., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Program: Právo, 2016
Bc., Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Manažment, 2014
Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava