Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto Podmienky ochrany súkromia osobných údajov sme vypracovali podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a ust. § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), aby sme Vás informovali o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Pre účely týchto Podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „Podmienky“)  nasledujúce výrazy „my“, „nás“, „náš“ „MPH“ a „advokátska kancelária“ znamenajú, pokiaľ kontext nevyžaduje inak, Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., so sídlom: Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 239 921, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 82481/B (ďalej len „My“ alebo „MPH“).

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ďalej ako „Zákon o advokácii“) (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (ďalej ako “SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi pri poskytovaní právnych služieb. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Tieto Podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb v rámci advokátskej kancelárie a vysvetľujú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Vezmite prosím na vedomie, že MPH vystupuje v postavení advokátskej kancelárie, a preto je pri poskytovaní právnych služieb viazaná viacerými obmedzeniami vyplývajúcimi z právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu advokácie. Ako advokátska kancelária nesmieme poskytovať informácie o spracovaní osobných údajov v prípade, že by také konanie mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť a k porušeniu povinnosti zachovávať dôvernosť informácií.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 232 11 30 31, e-mailom na privacy@actlegal-mph.com alebo poštou na adresu nášho sídla.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Pri výkone našej činnosti spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • ak ste dodávateľom, odberateľom alebo osobou poverenou dodávateľom alebo odberateľom spracúvame o Vás bežné údaje ako je titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, dátum narodenia, druh číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, výška pohľadávky/záväzku, pracovné zaradenie, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa;
 • ak ste zamestnancom dodávateľa príp. jeho zmluvného partnera a dodávateľ Vás určil ako kontaktnú osobu na účely plnenia zmluvy, ktorú s nami dodávateľ uzatvoril spracúvame o Vás bežné údaje ako je titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné alebo zamestnanecké číslo, organizačný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko, identifikačné údaje zamestnávateľa;
 • ak ste uchádzačom o zamestnanie spracúvame o Vás bežné údaje ako je titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e- mailová adresa, a iné údaje ako je dosiahnuté vzdelanie, diplomy, certifikáty a údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch, ktoré nám poskytnete v rámci Vášho životopisu a/alebo motivačného listu;
 • ak ste našim klientom spracúvame o Vás bežné údaje aj osobitnú kategóriu osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre výkon advokácie podľa osobitných predpisov a pre výkon našej zákonnej agendy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom;
 • ak ste dotknutou osobou vykonávajúcou svoje práva podľa GDPR spracúvame o Vás údaje, ktoré nám poskytnete v rámci Vašej žiadosti, najmä osobné údaje potrebné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR;
 • ak ste protistranou spracúvame o Vás bežné údaje aj osobitnú kategóriu osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na výkon advokácie podľa osobitných predpisov;
 • ak ste návštevníkom našej webovej stránky spracúvame o Vás bežné údaje ako sú súbory cookies pre bežné fungovanie stránky a Vašu IP adresu. Tieto údaje nepoužívame na Vaše profilovanie alebo „remarketing“ našich služieb na iných webových stránkach;
 • ak ste prijímateľom alebo odosielateľom našej korešpondencie spracúvame o Vás bežné údaje, a to najmä kontaktné údaje.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane uplatňovania, vymáhania a obhajovania právnych nárokov klienta;
 • uzatvárať a vykonávať zmluvy medzi nami a našimi klientami, dodávateľmi a ostatnými zmluvnými partnermi (napr. prenajímatelia, upratovacia služba, telekomunikační operátori, účtovníci a daňoví poradcovia, poskytovatelia služieb informačných technológií, prekladatelia);
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti (napr. daňové a účtovné povinnosti, povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom, povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov);
 • tieto údaje využívať na marketingové účely;
 • chrániť naše oprávnené záujmy a oprávnené záujmy tretích strán (predovšetkým našich klientov), vrátane našich oprávnených záujmov v spojitosti s komunikáciou medzi nami a našimi klientami, dodávateľmi, zmluvnými partnermi a ostatnými osobami, a chrániť naše oprávnené záujmy uvedené v týchto Podmienkach;
 • preukazovať, vymáhať a obhajovať naše právne nároky;
 • hľadať a vyhodnocovať vhodnosť kandidátov na obsadzované pracovné pozície v našej advokátskej kancelárii a s tým spojené predzmluvné vzťahy;
 • napĺňať účel, na ktorý sme od Vás dostali osobitný súhlas.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Kategórie účelov spracúvaniaPrávny základSúvisiace predpisy
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky a Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako právnych služiebPlnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komoryPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPRZákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmovOprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPRGDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch
Marketingové účelyoprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPRZákon o advokácií, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujmeČl. 89 GDPRZákon o archívoch a registratúrach
Personalistika a mzdyPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)Zákonník práce, Zákon o advokácií a ďalšie predpisy
Účtovné a daňové účelyPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPROsobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Naše oprávnené záujmy sú chrániť nároky, príčin ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely vymáhania nárokov.

Príležitostné informovanie klientov o získaní prestížneho ocenia advokátskou kanceláriou, dosiahnutí významných míľnikov advokátskej kancelárie resp. advokátov, zasielanie newslettrov obchodnej i neobchodnej povahy existujúcim klientom prostredníctvom elektronickej pošty.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom a spoločnostiam patriacim do skupiny act legal (pri poskytovaní spoločného právneho poradenstva, pri uchádzaní sa o spoločné zákazky, pri zdieľaní referencií), ktorých zoznam je dostupný na www.mph-advocates.com/sk/act, našim účtovným poradcom, naším profesionálnym poradcom (napr. audítorom, odborným konzultantom), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Zoznam spolupracujúcich advokátov a odborných konzultantov je dostupný na: www.mph-advocates.com/sk/ludia.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Prenos osobných údajov do tretích krajín môže byť uskutočňovaný len na žiadosť klienta, a to v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme získať rôznymi spôsobmi, a to predovšetkým:

 • priamo od Vás pri uzatváraní zmlúv s Vami ako našimi klientmi, prípadne pri našich predzmluvných procesoch s klientmi a posúdení potenciálneho konfliktu záujmov, alebo pri komunikácii s Vami, v takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné;
 • od našich klientov, našich zmluvných partnerov alebo iných osôb pri poskytovaní právnych služieb a pri výkone našej podnikateľskej činnosti;
 • od Vášho zamestnávateľa alebo od Vašich zmluvných partnerov;
 • od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb; alebo
 • z verejne dostupných zdrojov a registrov na účely našich oprávnených záujmov a na účely potrebné pre poskytovanie právnych služieb našou firmou a pre výkon našej podnikateľskej činnosti, vrátane aktualizácie našich údajov, ktoré už o Vás máme z iných zdrojov.

V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

Zásady používania súborov cookies

Tieto webové stránky používajú cookies, aby sme Vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Tiež nám to pomáha, aby sme Vám poskytli príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje vylepšiť naše webové stránky.

Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do Vášho prehliadača alebo na pevný disk Vášho počítača. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sú prenesené na pevný disk počítača.

Výkonné súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.

CookieBannerSeen

Sleduje, či užívateľ odklikal „ok“ v cookie banneri, aby sa ďalej nezobrazoval

_ga, _gid

Jedinečný zákaznícky identifikátor pridelený každému návštevníkovi webových stránok – tento identifikátor bude len pre Vás

_gat_UA-9236928-1

Cookie od Google Analytics. Zaisťuje, aby Váš počítač/zariadenie nezasielal príliš veľa požiadaviek na servery Google Analytics kým si prehliadate naše webové stránky

JSESSIONID

Cookie používaná naším softvérom na monitorovanie serveru. Nesleduje užívateľov a ich správanie – je používaná výhradne na rozlíšenie požiadaviek aktívneho užívateľa na webovej stránke

Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookie?

Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo Vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.

Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovedy.  Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na Nástroje / Internet / záložky Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa Vašich potrieb. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený Vašim preferenciám.

Niektoré moderné prehliadače majú funkciu, ktorá bude analyzovať zásady ochrany osobných údajov na stránkach a umožní užívateľovi riadiť jeho potreby ochrany súkromia. Tieto funkcie sú známe ako štandardy „P3P“ (Privacy Preferences Platform).

Môžete ľahko odstrániť súbory cookies, ktoré boli nainštalované, v zložke súborov cookies v prehliadači. Napríklad, ak používate Microsoft Windows Explorer:

 • Otvorte „Windows Explorer“
 • Kliknite na tlačidlo „Hľadať“ na panely nástrojov
 • Zadajte „cookies“ do vyhľadávacieho poľa pre „Zložky a súbory“
 • Vyberte „Môj počítač“ v poli „Oblasť hľadania“
 • Kliknite na „Vyhľadať teraz“ a dvakrát kliknite na nájdené zložky
 • „Vyberte“ akýkoľvek súbor cookie
 • Stlačte klávesu „Delete“ na klávesnici

Ak používate iný prehliadač, potom by ste mali zvoliť  „cookies“ vo funkcii „Pomocník“, ktorá vám poskytne informácie o tom, kde nájdete zložku cookies.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

V MPH rešpektujeme práva jednotlivcov, vrátane tých, ktoré im priznáva nariadenie GDPR. Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Medzi Vaše práva v zmysle nariadenia GDPR predovšetkým patrí:

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a takisto poskytneme aj kópiu spracúvaných osobných údajov;
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;
 • právo na výmaz – môžete nás požiadať o vymazanie alebo zastavenie spracovania Vašich osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre stanovené účely spracúvania;
 • právo na obmedzenie spracúvania – môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov ak ste namietli správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné alebo ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov;
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátanie profilovania;
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo Slovenskej advokátskej komore.

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj na ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava