Medzinárodné právo a právo EU

 • našu expertízu pre medzinárodné právo oceňujú predovšetkým nadnárodní klienti, pre ktorých je okrem znalosti národnej právnej úpravy kľúčová aj výborná orientácia vo viacerých právnych poriadkoch a právnych špecifikách
 • úspešne sme zastupovali klientov zo súkromnej sféry aj verejného sektora v súdnych konaniach a arbitrážach s medzinárodným prvkom

act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) poskytuje právne služby v oblasti práva EÚ a medzinárodného práva, kde sa dlhoročne venujeme projektom s presahom viacerých právnych poriadkov. Klientom pomáhame v medzinárodných obchodných vzťahoch najmä v oblasti regulácií, ktoré spadajú pod právo Európskej únie, v oblasti štyroch slobôd, súťažného práva a regulatoriky s medzinárodným dosahom.

Naším právnym poradenstvom zabezpečujeme, aby boli klienti informovaní o existujúcich právnych predpisoch prijatých EÚ a spôsobe, ako ich účinne uplatniť v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. V rámci medzinárodného práva sa tiež venujeme medzinárodnému obchodu, medzinárodným rozhodcovským konaniam, právnym vzťahom s cudzím prvkom a ochrane základných ľudských práv a slobôd v zmysle rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. 

Medzinárodné obchodné právo 

 • obchodno-právne vzťahy so zahraničnými subjektami 
 • príprava zmluvnej dokumentácie s medzinárodným prvkom
 • príprava zmluvnej dokumentácie z pohľadu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a INCOTERMS
 • zásah medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT

Hospodárska súťaž

 • ochrana hospodárskej súťaže z pohľadu práva EÚ
 • ochrana spotrebiteľa v kontexte Európskej únie 
 • poradenstvo v súvislosti s verejnými obstarávaniami na úrovni viacerých štátov Európskej únie
 • uplatňovanie právnej ochrany subjektov podľa Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd 
 • uplatňovanie voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu
 • zastupovanie v súdnych sporoch vedených so zahraničnými subjektami
 • medzinárodné právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Medzinárodné daňové právo

 • problematika dvojitého zdanenia príjmov a zabránenia dvojitého zdanenia

Medzinárodné súdne spory

 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a arbitrážach s medzinárodným prvkom

Medzinárodné právo verejné

 • zastupovanie pri konaniach zodpovednosti štátov za škodu spôsobenú porušením práva EÚ
 • medzinárodné rozhodcovské konanie podľa rôznych rozhodcovských pravidiel
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s konaniami vedenými zo strany OLAF

Prečo act legal Slovakia

act legal Slovakia je súčasťou act legal aliancie, ktorú tvorí vyše 400 právnikov, finančných, daňových a biznis poradcov pôsobiacich v 11 právnych kanceláriách v 9 krajinách Európy. Spoločne vieme veľmi promptne reagovať aj na netriviálne právne výzvy a vytvoriť pre klientov skúsený tím s medzinárodným dosahom.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava