Právo hospodárskej súťaže

 • našou špecializáciu je oblasť fúzií a akvizícií a súvisiace právne poradenstvo
 • úspešne sme viedli právne poradenstvo v oblasti možných kartelových dohôd a konaní, predmetom bolo podozrenie z uzavretia dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž 
 • venujeme sa aj právnemu poradenstvu korporátnym klientom v súvislosti s uplatnením leniency programu a právnemu poradenstvu v oblasti možných kartelových dohôd, vertikálnych dohôd zneužívania dominantného postavenia a iných aspektov súťažného práva 

V oblasti hospodárskej súťaže poskytujeme klientom právne poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií, pri oznamovaní koncentrácií. Klientom radíme pri konkrétnych prípadoch prejednávaných pred Protimonopolným úradom alebo súdmi v súvislosti s porušeniami súťažného práva, a to vo všetkých fázach konania, od neohlásených inšpekcií (tzv. dawn raid), cez podávanie žiadostí o účasť na programe zhovievavosti (tzv. leniency), až po pomoc pri rokovaní o urovnaní. Pomáhame klientom štruktúrovať a posudzovať ich obchodné transakcie tak, aby boli v súlade s požiadavkami súťažného práva, vrátane posudzovania horizontálnych aj vertikálnych dohôd.

Pomáhame klientom pri vypracovaní vnútorných predpisov, ktoré správnym spôsobom nastavia zásady zabezpečujúce dodržiavanie právnych predpisov a predchádzanie prípadným sankciám. U našich klientov realizujeme pravidelné odborné a na mieru pripravené školenia a work shop-y. Klientov ďalej zastupujeme v konaniach pred Protimonopolným úradom a v súvisiacich súdnych konaniach. Rovnako poskytujeme právne poradenstvo v problematike štátnej pomoci.

Súdne spory a konania

 • Zastupovanie v súdnych sporoch 
 • Zastupovanie pri inšpekcii vykonávanej Protimonopolným úradom, najmä pri raziách súťažných autorít (dawn raids) alebo následnom šetrení úradov, resp. pred súdmi
 • Zastupovanie vo všetkých typoch konaní pred Protimonopolným úradom 
 • Právna pomoc pri posudzovaní výmeny citlivých informácií pri právnych previerkach a transakciách, zastupovanie v žiadostiach o účasť na programe zhovievavosti (leniency)

Právna analýza

 • Poradenstvo týkajúce sa predpisov upravujúcich nekalú súťaž, koncentráciu, dominantné postavenie, kartelové praktiky a štátnu pomoc
 • Analýza koncentrácií a zastupovanie počas ich schvaľovania Protimonopolným úradom
 • Analýza dominantného postavenia podnikateľov a ich činnosti z pohľadu ich súladu s predpismi upravujúcimi ochranu hospodárskej súťaže 
 • Analýza súťažno-právnych aspektov v procese verejných obstarávaní
 • Vytváranie stratégií ochrany pred nekalou súťažou, koncipovanie obchodných stratégií s cieľom minimalizácie rizík, zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa nekalej súťaže a spotrebiteľských sporov
 • Posudzovanie koncentrácií a zastupovanie počas ich schvaľovania Protimonopolným úradom
 • Príprava transakčných dokumentov v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže

Dokumentácia

 • Vypracovanie interných manuálov a compliance programov špecificky zohľadňujúc potreby klienta
 • Príprava transakčnej dokumentácie 
 • Príprava a posudzovanie zmluvnej dokumentácie a iných dohôd z pohľadu ich súladu s predpismi upravujúcimi ochranu hospodárskej súťaže
 • Príprava analýz a poradenstvo vo veci posudzovania dominantného postavenia podnikateľov a ich činnosti z pohľadu ich súladu s predpismi upravujúcimi ochranu hospodárskej súťaže 

Prečo act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates)

Spoločným zámerom je správnym spôsobom nastaviť zásady, ktoré zabezpečia dodržiavanie právnych predpisov a pomôžu predchádzať prípadným sankciám. V rámci hodnotenia právnických kancelárií sme už niekoľko rokov za sebou veľmi odporúčanou právnickou kanceláriou v oblasti hospodárskej súťaže. Toto hodnotenie pripravuje každoročne nezávislá odborná komisia. K téme hospodárskej súťaže pravidelne pripravujeme odborné školenia a workshopy.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava