Pracovné právo & zamestnanecká agenda

 • patríme medzi popredné advokátske kancelárie pre pracovné právo 
 • náš tím tvorí 10 právnych expertov a spolupracujeme tiež s externými konzultantmi so špecializáciou pre medzinárodnú agendu 
 • právne služby v tejto oblasti dlhoročne poskytujeme okrem iných spoločnostiam InterWay, a.s., Sylex, Bayern Center Group a Saab Technologies

Zameriavame sa na poskytovanie služieb pre zamestnávateľov, priemyselné podniky, korporácie pôsobiace v oblasti služieb a veľkých zamestnávateľov. 

Pracovnoprávna dokumentácia

 • príprava a pravidelná kontrola a aktualizácia všetkých typov pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov a ostatných právnych vzťahov upravujúcich vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami 
 • právne poradenstvo pri nábore zamestnancov
 • vznik pracovných vzťahov
 • ukončenie pracovných vzťahov vrátane hromadného prepúšťania, zákaz konkurencie, odstupné a pod. 
 • poradenstvo pri reštrukturalizácii a organizačných zmenách a dôsledkov pre jej zamestnancov

Pracovnoprávna agenda

 • vnútropodnikové pracovnoprávne predpisy, ich príprava a kontrola dodržiavania 
 • poradenstvo a analýzy práv a povinností v oblasti odmeňovania, zabezpečenia pracovných podmienok, diskriminačných otázkach, prístupu v prípade chránených skupín zamestnancov a podobne. 
 • príprava manažérskych kontraktov vrátane odmeňovacích balíkov, bonusových schém a zodpovedností
 • poradenstvo pri súbežných pracovných pomeroch, výkon funkcie štatutárnych členov a iných orgánov 

Právo kolektívneho vyjednávania 

 • príprava kolektívnej zmluvy
 • rokovania so zamestnancami v rámci kolektívneho vyjednávania
 • vedenie rokovaní s odborovými organizáciami či inými predstaviteľmi zamestnancov

Spory

 • posudzovanie a hľadanie riešení zamestnaneckých (interných) podvodov
 • riešenie pracovnoprávnych sporov, vrátane zastupovania pred súdmi 
 • whistleblowing

Ochrana osobných údajov

 • ochrana osobných údajov v zamestnaneckých vzťahoch

Zahraničné cesty a medzinárodné tímy

 • poradenstvo pri vysielaní zamestnancov do zahraničia
 • poradenstvo pri zamestnávaní cudzincov 
 • zabezpečenie všetkých regulatórnych požiadaviek a plnenie oznamovacích povinností smerom k štátnym orgánom
 • úprava vzťahov s tzv. expatriates, vrátane riešenia daňových otázok

Prečo act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates)

act legal Slovakia má status veľmi odporúčanej právnickej kancelárie pre oblasť reštrukturalizácie a konkurzov. Toto hodnotenie právnických kancelárií realizuje každoročne nezávislá odborná komisia.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava