Právo životného prostredia

 • act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) patrí k popredným kľúčovým právnym kanceláriám v oblasti právnej problematiky odpadov a práva životného prostredia. 

V oblasti životného prostredia poskytujeme právne služby predovšetkým pri zabezpečení správnych povolení, posúdení súladu činností s požiadavkami záväzných právnych predpisov. Služby act legal Slovakia zahrňajú aj poradenstvo v oblasti zákona o odpadoch, ochrany vôd, ovzdušia a lesných porastov a energetiky.

Zákon o odpadoch

 • regulácia nakladania s odpadmi (plnenie právnych povinností pôvodcov odpadov, spätný odber a zhodnocovanie odpadov)
 • cezhraničná preprava odpadov
 • príprava zmluvnej dokumentácie a interných smerníc o nakladaní s odpadmi a o plnení povinností pri ochrane životného prostredia
 • právne poradenstvo pri likvidácii odpadu 

Škody na životnom prostredí

 • zastupovanie v správnych a súdnych konaniach 
 • právna pomoc v oblasti zodpovednosti za škody na životnom prostredí a náhrady škôd
 • zastupovanie pri porušovaní zákonov v oblasti životného prostredia 
 • monitorovanie implementácie nápravných opatrení

Enviromentálne due diligence

 • posúdenie rizík environmentálnej záťaže a obmedzení s ohľadom na predpisy na ochranu životného prostredia
 • environmentálne právne audity podľa zadania klienta

Ochrana vôd, ovzdušia a lesných porastov

 • právne poradenstvo v oblasti ochrany vôd a lesných porastov
 • právne poradenstvo súvisiace s problematikou ochrany ovzdušia (prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia, získanie príslušných povolení)
 • obchod s emisnými kvótami

Energetika

 • financovanie energetických projektov
 • koncesie na rozvod plynu a elektriny

E-mobilita

 • právne poradenstvo v oblasti mobility a rozvoja digitálnej infraštruktúry
 • právne poradenstvo pre dátové a platobné riešenia
 • financovanie elektronickej mobility

Enviromentálna regulácia 

 • poradenstvo v oblasti environmentálnych predpisov a dekontaminačných povinností týkajúcich sa ťažby nerastných surovín, likvidácie odpadu a výroby potravín
 • pomoc pri plnení záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia (maloobchod, ropa a plyn, energetika, nehnuteľnosti, stavebníctvo atď.)

Real estate

 • právne poradenstvo v územnom plánovaní a stavebnom konaní (posúdenie vplyvu stavieb na životné prostredie)
 • environmentálne povolenia

Prečo act legal Slovakia

Činnosť spoločností je v oblasti životného prostredia regulovaná čoraz prísnejšími normami a sankcie za ich porušenie sa pohybujú vo výške niekoľkých miliónov eur. Preto pre našich klientov pripravujeme praktické odporúčania v súlade s reguláciou ochrany životného prostredia a úspešne ich zastupujeme v prípade správnych a súdnych konaní.

act legal Slovakia má status veľmi odporúčanej právnickej kancelárie pre právo životného prostredia. Toto hodnotenie každoročne realizuje nezávislá odborná komisia.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava