Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

 • disponujeme 10-členným expertným tímom pre regulatoriku & compliance
 • našou špecializáciou je oblasť ochrany osobných údajov a GDPR
 • úspešne sme realizovali projekty GDPR v bankovom a IT sektore, vrátane vypracovania opatrení a právnych analýz súvisiacich s ochranou osobných údajov a zamestnaneckou agendou

Regulatorika predstavuje špecifické právne úpravy pre jednotlivé odvetvia a podnikateľské činnosti. V act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) sa zameriavame predovšetkým na oblasti elektronických komunikácií, bankovníctva a financií, sieťových odvetví vrátane energetiky, priemyselného vlastníctva, odpadového hospodárstva, životného prostredia a pod. 

V rámci GDPR poskytujeme komplexné právne zázemie pre ochranu osobných údajov v súlade s právnymi predpismi a nariadením EU. Klientom radíme, ako postupovať pri zbere, spracovaní osobných údajov, ich dôslednom zabezpečení a riadení prístupu k týmto údajom.

Súčasťou tejto agendy je aj plnenie povinností smerom k regulátorovi, pri cezhraničnom prenose osobných údajov, nastavenie zmluvných vzťahov pri spracovaní osobných údajov, ochrana osobných údajov pri cloudových riešeniach. Samozrejmosťou je vypracovanie vnútorných predpisov klientom tak, aby sa celé tímy spoločností riadili zásadou dodržiavania právnych predpisov a predchádzaniu prípadným sankciám.

GDPR

 • poradenstvo pre zber údajov, postup pri získavaní súhlasov so spracovaním osobných údajov od dotknutých osôb
 • spracovanie osobných údajov
 • cezhraničný prenos osobných údajov
 • nastavenie zmluvných vzťahov so sprostredkovateľmi a prevádzkovateľmi pri spracovaní osobných údajov
 • návrh zmlúv pri spracovaní osobných údajov a ďalšia dokumentácia, nastavenie zmluvných vzťahov so sprostredkovateľmi a prevádzkovateľmi
 • zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov pri kontrolách
 • poradenstvo pre ochranu a zabezpečenie osobných údajov

Compliance & dodržiavania právnych predpisov

 • zastupovanie pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 • zastupovanie pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
 • zastupovanie pred inými úradmi a orgánmi vo veciach týkajúcich sa regulatoriky 
 • vypracovanie stanovísk, analýz a návrhov postupu vo veci konkrétnych otázok vyplývajúcich z právnej úpravy špecifickej oblasti 

Interné predpisy

 • vypracovanie interných manuálov a tzv. compliance príručiek 
 • príprava stanovísk a manuálov pre oblasť ochrany osobných údajov
 • príprava zmluvnej dokumentácie

Právo hospodárskej súťaže

 • poradenstvo týkajúce sa predpisov upravujúcich nekalú súťaž, koncentráciu, dominantné postavenie a kartelové praktiky
 • zastupovanie vo všetkých typoch konaní pred Protimonopolným úradom
 • posudzovanie koncentrácií a zastupovanie počas ich schvaľovania Protimonopolným úradom
 • príprava transakčných dokumentov
 • vypracovanie interných manuálov
 • príprava a posudzovanie zmluvnej dokumentácie a iných dohôd z pohľadu ich súladu s predpismi upravujúcimi ochranu hospodárskej súťaže
 • príprava analýz a poradenstvo vo veci posudzovania dominantného postavenia podnikateľov a ich činnosti z pohľadu ich súladu s predpismi upravujúcimi ochranu hospodárskej súťaže
 • zastupovanie pri inšpekcii vykonávanej Protimonopolným úradom, najmä pri raziách súťažných autorít (dawn raids), alebo následnom šetrení úradov
 • posudzovanie súťažnoprávnych aspektov v procese verejných obstarávaní
 • poradenstvo v oblasti nekalej súťaže a spotrebiteľských sporov
 • zastupovanie v súvisiacich súdnych sporoch

Prečo act legal Slovakia

Naším cieľom je poskytovať poradenstvo tak, aby bolo podnikanie klientov v súlade s právnymi predpismi. Súčasťou našej práce je návrh a implementácia optimálnych riešení a pomoc s ich zavedením do bežnej praxe. Získané know-how a praktické skúsenosti pravidelne prednášame na konferenciách zameraných na ochranu osobných údajov.

act legal Slovakia má status veľmi odporúčanej právnickej kancelárie pre Compliance. Toto hodnotenie každoročne realizuje nezávislá odborná komisia.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava