Súdne & mimosúdne riešenie sporov

 • act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) patrí medzi lídrov v oblasti právneho riešenia sporov
 • úspešne sme zastupovali Slovenskú republiku vo významných medzinárodných súdnych sporoch a arbitrážach 
 • jednáme v mene našich klientov aj v sporoch týkajúcich sa konaní a rozhodnutí orgánov verejnej moci 
 • tím act legal Slovakia tvoria právni advokáti, súdni znalci, a ekonomickí experti s medzinárodnými skúsenosťami 

Spolu s klientami sa v riešení súdnych sporov usilujeme dosiahnuť čo najlepšie výsledky a minimalizovať dopad na ich ďalšie podnikanie. Zámerom je predovšetkým chrániť našich klientov a pomôcť im predísť prípadným sporom v budúcnosti. Preto sa pri príprave právnych podkladov snažíme identifikovať a ošetriť všetky riziká, nastaviť korektné a transparentné podmienky pri nedodržaní zmluvnej dohody a eliminovať nejednoznačnosť výkladov.

Našich klientov úspešne zastupujeme v sporoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže, bankovej regulácie, regulácie v oblasti telekomunikácií a energetiky a zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci. Klientom ponúkame zastupovanie aj v mediačných konaniach a v rámci rokovaní pred súdnym uplatnením nárokov. 

Predsúdna fáza & mimosúdne rokovania

 • analýza podkladov a posúdenie úspechu v spore
 • návrhy procesných stratégií a ich priebežná konzultácia s klientom
 • vypracovanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych, ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov
 • zabezpečenie súdnych znalcov, prekladateľov a iných externých odborníkov
 • návrhy na minimalizáciu negatívnych dopadov prípadných nepriaznivých výsledkov

Oblasti súdnych sporov

 • návrhy na ochranu klientov pred nekalou súťažou 
 • riešenie v prípade klamlivej reklamy, porušenia obchodného tajomstva, duševného vlastníctva a pod. 
 • riešenie sporov zo zmlúv
 • návrhy a stratégie pri porušovaní právnych predpisov

Zastupovanie v súdnom spore

 • v sporoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže
 • v bankovej regulácii
 • v regulácii v oblasti telekomunikácií a energetiky
 • v zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci
 • v konaniach pred Protimonopolným úradom
 • v konaniach pred stálymi rozhodcovskými súdmi a v ad-hoc rozhodcovských konaniach
 • v mediačných konaniach a v rámci rokovaní pred súdnym uplatnením nárokov

Prečo act legal Slovakia

Vynikajúce výsledky v kombinácii s prácou našich renomovaných expertov nám prinášajú každoročne významné mandáty, vrátane zastupovania Slovenskej republiky v exponovaných súdnych sporoch. 

Venujeme sa zastupovaniu korporátnych klientov a finančných inštitúcií aj v konaniach pred regulátormi a orgánmi verejnej veci. Úspešne sme uzavreli spory týkajúce sa rozhodnutí Finančnej správy SR, správnych orgánov (napr. Protimonopolný úrad), Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Protimonopolného úradu. Klientov úspešne zastupujeme aj v konaniach pred stálymi rozhodcovskými súdmi ako aj v ad hoc rozhodcovských konaniach.

Výsledkom náročnej práce pri riešení právnych sporov sú spokojní klienti, a tiež významné ocenenia, ktoré sme získali. act legal Slovakia v roku 2020 a 2021 zvíťazila v silnej konkurencii a získala opakovane titul Právnická firma roka pre sporovú agendu.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava