Vymáhanie pohľadávok

 • z pohľadu porovnania vynaložených nákladov na proces vymáhania vs. vymožených súm patrí act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) k najúspešnejším advokátskych kanceláriám
 • spolupracujeme s renomovanou inkasnou agentúrou Gordic Collect, vymáhaniu pohľadávok sa venujeme od roku 2003
 • ako jedni z mála na trhu disponujeme terénnymi pracovníkmi pre osobné inkaso
 • úspešne sme zrealizovali komplexné due diligence pohľadávok pre popredné finančné inštitúcie

Naším zámerom je poskytovať právnu podporu klientom tak, aby predchádzali vzniku pohľadávok a rizikových obchodných vzťahov. Klientom poskytujeme komplexné služby od prvotných štádií vymáhania pohľadávok, analýzy pohľadávok a ich právneho základu, až po zastupovanie v zložitých súdnych a arbitrážnych konaniach. Vymáhanie pohľadávok realizujeme v spolupráci s renomovanou inkasnou agentúrou Gordic Collect. Táto spolupráca predstavuje unikátnu a poprednú pozíciu na trhu. 

Z pohľadu efektivity vynaložených nákladov a vymožených súm je act legal Slovakia jednou z najúspešnejších advokátskych kancelárií na trhu. Klientom navrhujeme účinné právne riešenia, ktoré pomáhajú v jednotlivých prípadoch dosiahnuť maximálnu vymožiteľnosť.

V úzkej spolupráci s inštitucionalizovanými klientmi pravidelne pripomienkujeme zmluvnú dokumentáciu a všeobecné obchodné podmienky. act legal Slovakia je jednou z mála advokátskych kancelárií, ktorá disponuje aj terénnymi pracovníkmi realizujúcimi osobné inkaso. 

Due diligence pohľadávok

 • majetkové a záväzkové preverenia dlžníkov a ich analýza
 • preverenie finančnej kondície potenciálneho klienta
 • poradenstvo pri predaji alebo kúpe pohľadávok
 • podrobný screening subjektov 
 • spolupráca s notárskym úradom a súdnymi znalcami

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok 

 • nastavenie zmluvnej dokumentácie a všeobecných obchodných podmienok
 • early collection
 • soft collection 
 • hard collection
 • work out 
 • zastupovanie klientov pri realizácii mimosúdnych dohôd
 • správa ohrozených aktív

Súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok

 • súdne vymáhanie pohľadávok vo všetkých štádiách 
 • aktívna spolupráca s exekútorskými úradmi pri exekučnom vymáhaní pohľadávok
 • uzatváranie dohôd s dlžníkmi aj vo fáze súdneho a exekučného vymáhania v prospech klientov

insolvenčné konania

 • vedenie a príprava konkurzného konania a reštrukturalizačného konania
 • komplexné insolvenčné poradenstvo 
 • osobné inkaso pohľadávok
 • služby call-centra 
 • realizácia splátkových kalendárov a sledovanie ich dodržiavania
 • zastupovanie v upomínacom konaní

Prečo act legal Slovakia

Súdna prax v oblasti vymáhania pohľadávok sa rýchlo vyvíja, preto neustále pracujeme na tom, aby sme splnili vysoké nároky a prinášali inovatívne názory a účinné právne riešenia. Vďaka expertíze, dlhoročným skúsenostiam a unikátnym spoluprácam patríme v oblasti vymáhania pohľadávok k najúspešnejším advokátskym kanceláriám na trhu. Pre oblasť vymáhania pohľadávok využívame špeciálny software, aby sme dokázali splniť najrozmanitejšie požiadavky našich klientov.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava